Per favor, espereu mentre us portem a la pàgina nova.

Arrere

biblioteca

 

[Criteris d'edició]

Avinyó, mossén, «Ab cor homill molt devot e contricte», «Los mals cuberts no porten mai planyença», «Socors de les muses mo·m par que fretura», «S·inveja fos morta, tornara reviure», en Cancionero Vindel, segona meitat del XV.
Bernat Fenollar i altres, Procés de les olives, 1497, 1532, 1561.
Bernat Fenollar i altres, «Del nom gentil d'una gentil dama», «Diversament un nom se recita», «El coraçón vos embió», «De ti, mundo, me despido», en Cancionero General, 1514.
Bernat Fenollar i Isabel Suaris, [La correspondència entre Bernat Fenollar i Isabel Suaris],
Flos sanctorum romançat, 1494.
[Flos sanctorum], ¿1490-1496?
Libre de caça. Libre de animals de caçar, segle XV.
Miquel Peres, La vida de sancta Catherina de Sena, 1499.
Miquel Peres, La vida de sant Vicent Ferrer, 1510.
Miquel Peres, «Domanda feta per Miquel Peres a Joan Verdancha», en Cancionero General, 1514.
Isabel de Villena, Vita Christi de la reverent abbadessa de la Trinitat, 1497 [capítols CCLXXV-CCXCI].

 

inici

presentació

qui som

enllaços