Per favor, espereu mentre us portem a la pàgina nova.

Arrere

biblioteca

 

Criteris d'edició del web Valenciana prosa

 

Els criteris que segueixen són els que hem fet servir per a la transcripció dels textos base de les edicions crítiques en suport digital que apareixen en aquest espai web Valenciana prosa. Aquest document es completarà amb un altre sobre les particularitats de TEI en els documents del web i amb uns criteris de presentació de les fitxes que complementen els textos. En la presentació del web s'expliquen les possibilitats de visualització dels documents.

En cada cas transcrivim un manuscrit o una edició impresa que prenem com a text base, i completem l'edició amb les lliçons de tots els altres documents o edicions antigues conservats, sempre que siga possible. En l'edició digital recollim, a més, totes les particularitats que s'hi observen (elements ratllats, canvis de lletra, etc). Progressivament hi apareixeran, també, notes explicatives, contextuals, etc.

En la transcripció de les variants no apliquem cap criteri regularitzador.

Com a criteri principal hem respectat els textos base i hem fet les modificacions mínimes per a fer-los entenedors; només s'han aplicat els criteris generals que van a continuació:

1. Regularitzem l'ús de les grafies u/v, i/j, c/ç.

2. Canviem ll per l·l en els casos de mots vigents modernament amb aquesta segona grafia. Així mateix, hem mantingut l'ús de les grafies dobles ff (naffres, beneffici), cc (peccat), etc.

3. La puntuació, la separació de paraules, la resolució de les aglutinacions al i del, l'ús de les majúscules i les minúscules, de l'apòstrof, del guionet, de l'accent i de la dièresi els fem seguint els criteris actuals, amb les excepcions següents: En el cas de la dièresi, emprem aquest signe damunt la y en termes com aÿna, constituÿdes. Prescindim de la dièresi en els casos de paraules amb h intercalada com trihumfo, jahia.

4. L'accentuació adoptada es correspon amb el timbre vocàlic propi de la pronúncia valenciana ja que els textos treballats en aquest projecte tenen aquesta procedència en la major part dels casos. En els casos de procedència oriental, accentuarem com corresponga. 

5. La pèrdua d'una vocal en una aglutinació la representem amb un punt volat quan no es pot utilitzar l'apòstrof modern (fa·ls, s'avearà a·presonar, vostr·apetit). Quan la darrera vocal del primer element aglutinat i la primera del segon coincideixen, mantenim la primera vocal del segon terme aglutinat (vostr·ànima, un·aturàs). Altres casos específics:

a) En les aglutinacions de conjuncions amb pronoms, articles o determinants reduïm aquests segons (que·l, que·m, que·ls, que·n).

b) En les aglutinacions de conjunció amb preposició, mantenim la preposició (qu·en, qu·entre·ls).

c) El verb, els sustantius i els adverbis el mantenim complets (fa·lsqu·és, axí·s). Quan hi ha una perífrasi, fem la desaglutinació dels dos verbs seguint el criteri general.

d) En els casos de les aglutinacions que impliquen s líquida, seguim l'us general del text, és a dir, si predominen els termes amb s líquida la mantenim, si predominen els termes amb -es, desaglutinem amb -es.

6. En alguns casos en què el pronom pot dependre tant del verb que el precedeix com del que el segueix, no fem servir el guionet per a unir-lo a l'un o a l'altre (cercant lo cridava).

7. Hem usat l'accent diacrític en els casos que indica la normativa actual i, excepcionalment, en mots que poden prestar-se a confusió: só=sóc, dó=done, àls=altre, llà=allà, sí=així, etc.  

8.  Les abreviatures no les resolem en cursiva. Hem desenvolupat l'abreviatura de la nasal per m o n, segons l'ús actual.

9. En els casos que la lliçó de l'original és clarament errònia (reastràs per restaràs) corregim indicant la forma de l'original en una nota.

10. Respectem la numeració del text, romana o aràbiga. Si hi ha errors indiquem en aràbigs el número que correspon. Quan el text no duu numeració, numerem amb aràbigs. Conservem en els textos les xifres romanes dels adjectius numerals i dels determinants.

11. Usem els signes convencionals següents:

  • ( ) per elidir algun element de l’original no esmenat: ser(r)à, atura(a)va.

  • (*) per indicar que el mot o fragment ha estat ratllat en l’original.

  • { } per indicar elements interlineats (si l’afegit és al marge es fa constar en nota a peu de pàgina).

  • [ ] per indicar les reconstruccions. Per indicar adicions: per indicar canvi de pàgina, per afegir alguns elements que ajuden a la lectura del text, com ara la numeració de capítols, la indicació d'intervencions d'altres personatges, termes necessaris per a la lectura, etc.

  • [...] per indicar que hi ha un fragment de lectura no clara.

 

inici

presentació

qui som

enllaços