Per favor, espereu mentre us portem a la pàgina nova.

Arrere

qui som

 

Marinela Garcia i Sempere

Doctora en Filologia Catalana per la Universitat d'Alacant el 1997 i professora Titular d'aquesta Universitat des de l'any 2000. Els seus treballs d'investigació s'han centrat en autors com Ausiàs March, Anselm Turmeda, Bernat Fenollar i Isabel de Villena. Especialment s'ha centrat en la repercussió de l'obra d'Ausiàs March en la literatura castellana, en l'estudi de les obres de Bernat Fenollar i en l'edició de textos diversos, com alguns tractats medievals de falconeria i diverses obres de tema religiós. Així mateix, ha participat en diferents projectes d'investigació del grup de professors literatura medieval de la Universitat d'Alacant.

LLIBRES

Diccionari de lèxic de les poesies d'Ausiàs March, dirigit per Rafael Alemany, amb la participació de Marinela Garcia, Hèctor Gonzálvez, Francesc X. Llorca, Josep. M. Manzanaro, Llúcia Martín, Josep Ll. Martos, Sandra Montserrat, Joan M. Perujo, València, Denes, 2008.

Lo passi en cobles (1493): estudi i edició, Alacant/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Publicacions de l'Abadia de Montserrat («Biblioteca Sanchis Guarner»), octubre 2002.

La versió catalana medieval dels tractats de falconeria Dancus rex i Guillelmus falconarius, Alacant, Servei de Publicacions de la Universitat d'Alacant, 1999.

La Istòria de la Passió de Bernat Fenollar i Pere Martines i la Contemplació a Jesús crucificat, de Bernat Fenollar i Joan Escrivà: estudi, edició i concordances, Alacant, Secretariat de Publicacions de la Universitat d'Alacant, 1998. [Edició en disquet de text de la tesi doctoral del mateix títol.]

Concordança de la Vita Christi de sor Isabel de Villena, en col·laboració amb Rafael Alemany Ferrer, Vicent Martines Peres, Llúcia Martín Pasqual i Joan M. Perujo Melgar, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, Secretariat de Publicacions de la Universitat d'Alacant, («Concordances dels clàssics valencians»), 1, 1996. [Edició en CD-ROM que conté: una introducció al treball, les concordances, un llistat alfabetitzat dels mots de l'obra, els doblets lèxics, els homònims no discriminats en la concordança, la concordança lèxica de l'obra i el text base]

CAPÍTOLS EN LLIBRES

Garcia Sempere, Marinela i Arronis Llopis, Carme, «Referents italians en la tradició catalana: traduccions i altres versions literàries de la Llegenda de Santa Caterina de Siena», Atti del IX Congresso internazionale dell'Associazione italiana di studi catalani (Venezia, 14-16 febbraio 2008), edició en línia, 26-09-2008, <http://www.filmod.unina.it/aisc/attive/Arronis-GarciaSempere.pdf>.

«La correspondència amorosa entre Isabel Suaris i Bernat Fenollar; algunes puntualitzacions», Actes de l'XI Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Universidad de León, 2-24 de setembre de 2005), Universidad de León, 2007, p. 581-588.

«La recepció de l'obra d'Ausiàs March en el temps de Cervantes (Siglo de Oro)», El Quixot i els clàssics valencians, ed. a cura d'Enric Balaguer, Alacant, Universitat d'Alacant, 2006, 11-34.

M. Aleson, Carbonell, J. Bueno Alonso, V. Domínguez Lucena, M. Garcia Sempere, L. Gómez García, C. Marimón Llorca, T. Morell Moll, C. Puche López, F. Ramos López, C. Segura Llopes, «Perfiles profesionales y competencias para las filologías», Investigar en diseño curricular. Redes de docencia en el Espacio Europeo de Educación Superior, vol. II, M. J. Frau i N. Sauleda (Eds.), Alacant, Universitat d'Alacant, Vicerectorat de Qualitat i Harmonització Europea, Marfil, 2005, 125-155.

«El Llibre dels ocells de caça: Una recopilación de saber cetrero del siglo XV», Los libros de caza , ed. De José Manuel Fradejas Rueda, Tordesillas, Instituto de Estudios Iberoamericanos y Portugal, Seminario de Filología Medieval, Universidad de Valladolid, 2005, 55-68.

«El Llibre dels ocells de caça. Aproximació a un tractat de falconeria del segle XV», Actes del X Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, edició a cura de Rafael Alemany, Josep Lluís Martos i Josep Miquel Manzanaro, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, “Symposia Philologica”, 10, 2005, II, 777-791.

Mikel L. Forcada, Marinela Garcia Sempere, Patricia Gilabert-Zarco, Amaia Iturraspe Bellver, Sandra Montserrat Buendia, «Desenvolupament guiat per corpus d’un analitzador morfològic de català antic», Romanistische Korpuslinguistik II/ Romance Corpus Linguistics II, (Corpora und diachrone Sprachwissenschaft, Corpora and Diachronic Linguistics), Claus D. Pusch/ Johannes Kabatek/wolfgang Raible eds., Tübingen, Gunter Narr verlag, 2005, 242-252.

«La correspondència amorosa entre Isabel Suaris i Bernat Fenollar», Epístola i literatura, Carles Cortés et al. (eds.), Alacant, València, Denes, 2004, 93-100 i 443-445.

Membre de la xarxa «Créditos ECTS en Filologia» dins Investigar l’Espai Europeu d’Educació Superior, coord. per J. Bernabeu Pastor i N. Sauleda Parés, Alacant, Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat, Institut de Ciències de l’Educació, 2004. M. A. Aleson Carbonell, V. Domínguez Luzena, J. Bueno Alonso, M. Garcia Sempere, L. Gómez García, C. Marimón Llorca, T. Morell Moll, C. Puche López, F. Ramos López, C. Segura Llopes «Créditos ECTS en Filología», Investigar l’Espai Europeu d’Educació Superior, J.G. Bernabeu Pastor i N. Sauleda Parés coords, Universitat d’Alacant, Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat, Institut de Ciències de l’Educació, 2004, 1-81. (CD; ISBN 84-689-0161-X)

J. Bueno Alonso, M. Garcia Sempere, L. Gómez García, C. Marimón Llorca, T. Morell Moll, C. Puche López, F. Ramos López, C. Segura Llopes, «Los créditos ECTS en Filología. Análisis de problemas específicos y consideraciones metodológicas», Espacios de participación en la investgación del aprendizaje universitario, M. A. Martínez Ruis y V. Carrasco Embuena eds., Alacant, Marfil, 2004, 287-308.

«Quan d’ombra Déu sa curatura: aproximación a un tratado catalán de cetrería en verso», La caza en la edad Media. Tordesillas: Seminario de Filología Medieval, 2002, 99-116.

«Dones virtuoses a l’edat mitjana: models literaris?», Memòria i Literatura. La construcció del subjecte femení. Periodisme i autobiografia, Alacant/València, Denes, 2002, 205-219.

«L'edició de 1539 de l'obra d'Ausiàs March: algunes dades noves», Actes del Novè col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica, Barcelona 1998, a cura d’August Bover i Font, Maria Rosa Lloret i Mercè Vidal-Tibbits, Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2001, 177-195.

«Una lectura del Poema sobre la passióque si no-y prenem qualque consell’», Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (22-26 de septiembre de 1999), Santander, 2001, 809-818.

«La Oració a la Verge Maria de Joan Roís de Corella», Proceedings of the Ninth Colloquium of the Medieval Hispanic Research Seminar, ed. Andrew M. Beresford & Alan Deyermond, PMHRS, 26, Londres, Dept of Hispanic Studies, Queen Mary and Westfield College, 2000, 25-30.

«Algunes connexions entre l'obra religiosa i l'obra profana de Joan Roís de Corella: l'Oració i la prosa mitològica La història de Leànder i Hero», Estudis sobre Joan Roís de Corella, a cura de Vicent Martines, Alcoi, Marfil (“Col·lecció Universitas”), 1999, 169-181.

«La Istòria de la Passió, un poema narratiu de Bernat Fenollar i Pere Martines», Ausiàs March i el món cultural del segle XV, edició a cura de Rafael Alemany, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana ("Symposia Philologica"), 1, 1999, 319-341.

«Sobre sonetos prologales en el primer Renacimiento español», Retórica y Texto, a cura d'Antonio Ruiz Castellanos, Antonia Viñez Sánchez i Juan Sáez Durán, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1998, 253-259.

«L'obra religiosa de Bernat Fenollar: la Contemplació a Jesús crucifficat», Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, septiembre de 1995), II, a cura de José M. Lucía, Alcalá de Henares, Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, 1997, 661-670.

«Més sobre Ausiàs March al segle XVI castellà», Ausiàs March: Textos i contextos, edició a cura de Rafael Alemany, Barcelona/Alacant, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant ("Biblioteca Sanchis Guarner", 37), 1997, 173-190.

«La relació de l'obra poètica de Joan Boscà amb la d'Ausiàs March», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes XXXIII. (Miscel·lània Germà Colón, 6), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996, 89-108.

«La Disputa de l'ase: Consideracions sobre el perspectivisme i les fonts literàries d'Anselm Turmeda», Medioevo y literatura. Actas del V Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Granada, septiembre de 1993), III, a cura de Juan Paredes, Granada, Universidad de Granada, 1995, 371-396.

«Anàlisi de les imatges de la poesia dels trobadors relacionades amb el món animal», en col·laboració amb Llúcia Martín Pasqual, Literatura Medieval. Actas do IV Congresso de la Associação Hispânica de Literatura Medieval (Lisboa, octubre de 1991), III, a cura d'Aires Nascimento, Lisboa, Cosmos, 1993, 267-273.

«Els ocells caçadors de la poesia medieval», Actes del Nové Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant/Elx, 9-14 de setembre de 1991), I, a cura d'Antoni Ferrando, Rafael Alemany i Lluís B. Messeguer, Alacant-València-Barcelona-Castelló, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Universitats d'Alacant, València i Jaume I de Castelló, 1993, 233-244.

ARTICLES

Garcia Sempere, M. i Martín Pascual, Ll., «Les poesies catalanes de Mossén Avinyó del MS. B2280 de la Hispanic Society of America», Cultura Neolatina, anno LXVI, 2006, fasc. 1-2, 105-140.

Garcia Sempere, M. i Martín Pascual, Ll., «La Passió catalana de París» Revista de Filología Románica, 20, 2003, 235-266.

«Sobre la diversitat de manifestacions literàries en la segona meitat del segle XV: contactes entre les obres i els autors», Caplletra, 34 ,primavera 2003, 55-78.

Ferrando, A., Garcia Sempere, M., «Lo passi en cobles (1493), de Bernat Fenollar, Pere Martines, Joan Escrivà y Joan Roís de Corella», Bibliofilia Antigua, IV (Estudios bibliográficos) Vicent Garcia Editores S. A. València 2002, 121-143.

«La tradición y la originalidad en la Istòria de la Passió, de Bernat Fenollar y Pere Martines, y en la Vita Christi de Isabel de Villena», Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, Universidad Nacional de Educación a Distancia, VI, 2000, 47-68.

«Ausiàs March ben enamorat», Canelobre, 39-40, (1999/2000), (=Estudis sobre Ausiàs March), 99-104.

«The Religious Poetry of Bernat Fenollar, Joan Escrivà and Roís de Corella in its Literary Context», Catalan Review (International Journal of Catalan Culture), XI:1-2, 1997, 73-82.

«Maneres de contar històries en l'Ambició d'Aleix», Canelobre, 37/38, 1997, (=Enric Valor 86 anys), 130-136.

Garcia Sempere, M. i Martín Pascual, Ll., «Algunes fonts occidentals de l'obra d'Anselm Turmeda, Disputa de l'ase», Revista de Filología Románica, 13, 1996, 181-214.

«Algunes notes sobre els noms populars de les plantes a Alacant», Quaderns de Migjorn. Revista d'estudis del sud del País Valencià, I, 1993, 111-118.

«Narració i vídeoclip: Algunes notes sobre l'obra dels nous narradors dels vuitanta», L'Espill, 29, 1991, 49-57.

«Toponímia a la partida de Bacarot», Butlletí de la Societat General d'Onomàstica, XIV, 1991, (=Actes del XIVè Col·loqui General de la Societat d'Onomàstica -Segon d'Onomàstica Valenciana-, a cura de Jordi Colomina i Rafael Alemany, Alacant, 13-15 d'abril de 1989), II, 433-444.

«Alguns possibles topònims àrabs a la partida de Bacarot (municipi d'Alacant)», Xarq Al Andalus, 7, 1990, 171-175.

RESSENYES

Fricassé II de Hohenstaufen L'art de chasser avec les oiseaux. Le traité de fauconnerie 'De arte venandi cum avibus', traduit, introduit et annoté par Anne Paulus et Baudouin Van Den Abeele. Collection Bibliothèque Cynégétique. Librairie des Arts et Métiers-Éditions, Jacques Laget, Nogent-le-Roi, 2000. ISBN 2-85497-068-3. En Anthropozoologica (2004), 39 (2), Publications Scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle, París, 92-93.

Josep Piera, Jo sóc aquest que em dic Ausiàs March, Edicions 62. En Información, «Arte y Letras», febrer 2002.

José Manuel Fradejas Rueda, Literatura cetrera de la Edad Media y el Renacimiento español, Department of Hispanic Studies, Queen Mary and Westfield College, London, 1998. En Revista de Literatura Medieval, XII, 2000.

Vicent Josep Escartí, La primera edició valenciana de l'obra d'Ausiàs March (1539). Estudi i transcripció acompanyada d'un segon volum amb el facsímil de l'obra, València, Fundació Bancaixa, Universitat de València, Generalitat Valenciana, Biblioteca Nacional de Madrid, 1997. En Caràcters, 5, octubre de 1998, 17.

Ressenya de: Marie-Claire Zimmermann, Ausiàs March o l'emergència del jo, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, CEIC Alfons el Vell, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, València-Barcelona. En Caràcters, 3, abril de 1998, 11.

Emili Rodríguez Bernabeu, Escandinàvia. En Avui, "Viatge cap a la bellesa. Escandinàvia d'Emili Rodríguez Bernabeu", 27 de febrer de 1997.

Emili Rodríguez-Bernabeu, Alacant contra València. En Avui, 29 de setembre de 1994.

Emili Rodríguez Bernabeu, Alacant contra València, En La Rella, 10, 1994, 165-167.

Emili Rodríguez Bernabeu, El rostre de l'amant. En Avui, "Els símbols d'una metafísica", 10 de gener de 1993, 29.

 

inici

presentació

biblioteca

enllaços