Per favor, espereu mentre us portem a la pàgina nova.

Arrere

presentació

 

Valenciana prosa naix amb l'objectiu de posar a l'abast dels investigadors i dels lectors en general edicions crítiques d'obres de les lletres catalanes dels segles XV i XVI.

L'any 2005 vam crear a la Universitat d'Alacant el grup d'investigació emergent «Els escriptors i la impremta en el pas del segle XV al XVI». Els membres d'aquest grup pertanyem al Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, i comptem amb el suport dels altres experts medievalistes del Departament i també amb el d'especialistes en tractament digital de textos de la mateixa Universitat. L'objectiu principal és l'edició crítica digital, amb estudis literaris i lingüístcs, d'obres d'autors catalans dels segles XV i XVI, especialment valencians, com també d'obres anònimes i d'altres representatives d'aquesta època.

Amb aquest propòsit inicial vam sol·licitar una de les ajudes a grups joves que convoca la nostra Universitat per al desenvolupament del projecte «Edició crítica digital de les obres d'autors dels segles XV i XVI de les lletres catalanes», projecte que ens va concedir en desembre de 2005 (ref GRJ05-05). D'aquesta manera hem posat les bases d'aquest web que hem anomenat Valenciana prosa, que té el seu origen en el projecte concedit per la Universitat, de manera que el treball inicial que presenta aquest web correspon als objectius que s'hi proposaven. En el futur pretenem anar ampliant l'espai amb la incorporació d'una sèrie d'obres que, progressivament, aniran formant una biblioteca d'obres dels segles XV i XVI.

Fonamentalment volem arribar a editar les obres completes d'alguns autors i alguns textos representatius de l'època que hem seleccionat. Cada text anirà acompanyat d'una sèrie d'estudis que s'aniran ampliant a mesura que avancen les investigacions. Per a establir l'edició de cada text tenim en compte tots els testimonis antics conservats (manuscrits i edicions antigues), com també les edicions modernes, si n'hi ha. En el web es pot accedir a la versió que ofereix cada testimoni consultat, a més de la versió que considerem definitiva i fixada. Cada edició electrònica anirà acompanyada, sempre que siga possible, d'una notícia sobre els testimonis de cada obra, aspectes literaris i aspectes lingüístics més rellevants; dades contextuals i culturals (l’autor, altres obres del mateix autor, etc). 

La digitalització es fa seguint el sistema estàndard de codificació de textos TEI (text encoding initiative, iniciativa de codificació de textos, www.tei-c.org). Aquest sistema, basat en XML (extensible markup language, llenguatge extensible de marcatge, www.w3.org/XML), possibilita que els textos així codificats adquirisquen una elevada versatilitat, ja que poden ser processats per una gran varietat de programes informàtics i visualitzats en xarxa a través d'un navegador. A més, TEI possibilita la codificació simultània, en el mateix document, de molta informació textual, i permet, per exemple, codificar dins el mateix document l'aparat crític corresponent i decidir la presentació d'aquest, o també codificar diverses versions d'una mateixa obra (com ara diferents edicions). Nosaltres hem confeccionat els fulls d'estil adequats per a poder visualitzar en xarxa una o una altra versió segons els interessos de cada ocasió. En el cas del Procés de les Olives, per exemple, es poden visualitzar les tres edicions antigues conservades a més del text fixat per nosaltres. Per a poder accedir-hi és necessari l'ús del navegador Mozilla Firefox (www.mozilla-europe.org/ca/products/firefox/). Una vegada s'ha accedit al text només cal seleccionar l'opció del menú superior «visualitzar» i «estil de pagina», de manera que apareix un desplegable amb les diferents opcions: «lem» condueix al text fixat, i els números 1, 2 i 3 a les diferents edicions antigues per ordre cronològic començant per la més antiga.

El nostre objectiu final és doble: investigador i docent. Volem obtenir edicions crítiques d'obres poc difoses, amb estudis complementaris sobre cadascuna, que puguen aportar en la mesura del possible aspectes nous i avanços en el coneixement. Però també, i a més, és un objectiu didàctic, ja que volem proporcionar instruments que ajuden a la docència de la literatura antiga,  introduint a les aules textos que d'altra manera serien de difícil accés.

Per a la publicació dels textos hem usat una llicència Creative Commons (cat.creativecommons.org), que permet fer ús del material d'aquest web sempre que s'esmente l'autoria i es reproduïsca la mateixa llicència.

Criteris d'edició

 

inici

qui som

biblioteca

enllaços